THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC

Tên file: THONG_BAO_CHO_HS_NGHI_HOC_MOI.docx.signed-1-1.pdf
Tải về
UBNDHUYỆNCHÂUTHÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 133 /TB-PGDĐT Châu Thành, ngày 13 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục cho trẻ em cấp MN-MG và học sinh cấp TH, THCS nghỉ học

để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 1254/UBND-VHXH ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Long An về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phòng GD&ĐT thông báo như sau:

  1. Tất cả trẻ em cấp MN-MG và học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành tiếp tục tạm nghỉ học 02 tuần từ ngày 16/3/2020 đến hết ngày 28/3/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
  1. Hiệu trưởng các trường thực hiện các nhiệm vụ sau:
  • Giao giáo viên chủ nhiệm thông tin đến từng phụ huynh học sinh thời gian nghỉ học, quản lý con em không tụ tập đến nơi đông người, theo dõi sức khỏe của con em trong thời gian nghỉ học. Khi con em có biểu hiện sốt, nghi dịch bệnh, phụ huynh theo dõi và đưa đến bệnh viện thăm khám kịp thời; đồng thời thông tin cho giáo viên chủ nhiệm.

 

  • Phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực trường, đảm bảo an ninh, trật tự trường học, theo dõi tình hình dịch bệnh.

 

  • Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, các trường tiếp tục duy trì liên lạc giữa nhà trường với gia đình, giữa giáo viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm) với học sinh để giao nhiệm vụ học tập, hướng dẫn học sinh tự học qua hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường, giáo viên và học sinh; khuyến khích giáo viên giao cho học sinh các nhiệm vụ học tập có sự kết hợp giữa việc ôn tập kiến thức học kỳ I, hệ thống hóa kiến thức.

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường khẩn trương thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

  • Các trường MN-MG, TH, THCS;
  • Lãnh đạo PGD&ĐT;
  • Lưu: VT.                                                                                      Lê Tấn Hiền